Regulamin

Porozumienie Unii Felinologii Polskiej jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym wyłącznie stowarzyszenia, posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

1. Członkami PUFP mogą być stowarzyszenia oraz inne osoby prawne o celach niezarobkowych.

Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

2. Organizacje zrzeszające hodowców muszą zapewniać zachowanie czystości rasy oraz kłaść nacisk na dobro i zdrowie zwierząt. W swoich regulaminach oraz praktycznym działaniu zapewnić :

a. udokumentowane pochodzenie zwierząt

b. wydawanie rodowodów lub metryk wszystkim urodzonym kociętom,

c. kontrole miotów

d. zakaz sprzedaży szczeniąt bez metryki /rodowodu

e. przejrzysty i czytelny obieg dokumentacji hodowlanych w organizacji

f. organizowanie wystaw kotów rasowych lub przeglądów hodowlanych

g. bezwzględne przestrzeganie czystości rasy

h. zalecać przeprowadzanie testów w kierunku śmiertelnych chorób wirusowych FeLV i FIV 

i. zalecać  badania ultrasonograficzne serc kotów (diagnostyka kardiomiopatii przerostowej), następujących ras: MCO, PER, EXO, BRI, BLH,  RAG, NFO, SIB – przynajmniej raz na 2 lata.

3. Organizacje powinny kłaść nacisk na dbałość o przestrzeganie zasad związanych ze zdrowiem i pielęgnacją kotów oraz na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

5. Organizacje ubiegające się o przyjecie musza pokryć koszty związane z oceną i lustracją a w szczególności pokryć rzeczywiste koszty dojazdu i pobytu osobom funkcyjnym PUFP podczas ich lustracji oraz koszty administracyjne .

6. Organizacja ubiegająca się o przyjęcie do PUFP  dostarcza do Zarządu wniosek wraz informacją o stowarzyszeniu, o przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz statut i wszystkie regulaminy. Dołącza też uchwałę dotyczącą chęci wstąpienia wydaną zgodnie ze swoim statutem.

7. Przyjęcie do PUFP  może być poprzedzone okresem próbnym, w trakcie którego będzie kontrolowane faktyczne spełnianie zasad powyższego regulaminu.

8. Sprzeczne cele i zasady działania organizacji wobec innych członków PUFP jak i samego  PUFP mogą być przyczyną odmowy przyjęcia.

9. O przyjęciu członka, o okresie próbnym i jego długości decyduje Zarząd PUFP. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może przyjąć organizacje nie spełniające wszystkich punktów regulaminu, wyznaczając termin do dostosowania.