Statut

STATUT PUFP

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1
Związek Stowarzyszeń o nazwie Porozumienie Unia Felinologii Polskiej, zwany dalej Unią Felinologii Polskiej lub PUFP , jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
stowarzyszeń i innych osób prawnych, o celach niezarobkowych, działających w Polsce na
podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu, zwanych dalej Członkami. Porozumienie Unii Felinologii Polskiej może używać nazwy skróconej PUFP.
§2
Terenem działania PUFP jest obszar Polski, a siedzibą władz miasto Częstochowa. Dla właściwego realizowania swoich celów PUFP może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
PUFP jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.
PUFP używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd PUFP zgodnie z
odpowiednimi przepisami.
PUFP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§4
PUFP może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.
§5
Czas trwania PUFP jest nieograniczony.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Celem PUFP jest:
1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego
2. Propagowanie kota rasowego w Polsce i na świecie.
3. Edukacja w zakresie wiedzy felinologicznej i etyki hodowli.
4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania i budowania
dobrych relacji między człowiekiem i kotem.
5. Edukacja w zakresie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.
6. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt i środowiska naturalnego.
7. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy Członkami.
8. Promowanie i reprezentacja członków PUFP w kraju i na świecie.
9. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego Świata.
§ 7.
Porozumienie Unia Felinologii Polskiej realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń.
2. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
3. Obejmowanie patronatem honorowym wystaw, pokazów felinologicznych.
4. Wydawanie biuletynów, ulotek i innych publikacji oraz prowadzenie serwisu internetowego.
5. Udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących celów działalności PUFP.
6. Przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Porozumienia Unii Felinologii Polskiej dzielą się na:
Zwyczajnych.
Wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna o celach
niezarobkowych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do PUFP i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w PUFP przez osoby fizyczne uprawnione do
reprezentacji, zgodnie z obowiązującym daną organizację statutem lub inne pisemnie upoważnione do tego osoby fizyczne w liczbie dwóch z każdej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członek zwyczajny ma obowiązek upoważnić inną osobę do jego reprezentowania na Walnym Zebraniu.
3. Każdy członek PUFP w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w PUFP
§10
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca PUFP pomoc merytoryczną,
rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do PPK i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w PUFP przez upoważnioną osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub inną pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.
3. Każdy członek wspierający w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w PUFP
§11
Członek zwyczajny ma prawo:
Wybierać i być wybieranym do organów PUFP.
Zgłaszać wnioski dotyczące działalności PUFP.
Korzystać z pomocy i urządzeń PUFP na zasadach określonych przez Zarząd.
§12
Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach PUFP, w tym Walnego Zebrania.
§13
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów PUFP.
Uczestniczenia w działalności PUFP.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
Dbania o dobre imię PUFP oraz wzrost jej roli i znaczenia.
§14
Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność PUFP w zadeklarowany przez siebie sposób.
§15
Utrata członkostwa następuje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia.
Likwidacji osoby prawnej.
Pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów PPK lub w związku z nieregularnym opłacaniem składek członkowskich.
§16
Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ IV
Organy Porozumienia Unii Felinologii Polskiej
§ 17
l. Organami PUFP są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna PUFP powoływana jest na czas nieokreślony , ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Uchwały władz PUFP podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PUFP, która:
1) ustala wytyczne programowe i plany działania
2) wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną
3) przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania PUFP
5) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady
6) rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
7) uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w przypadku zaistnienia takiej konieczności
§19
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd PUFP przynajmniej raz w roku. O
terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania, za zgodą członka powiadomienie może mieć formę elektroniczną.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :
a) w terminie pierwszym , zgodnie z §17 pkt. 3
b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz PUFP w trakcie kadencji,
uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba dokooptowanych
członków organu, nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.
§21
1. Zarząd jest naczelną władzą PUFP. Kieruje on całokształtem działalności PUFP, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd PUFP składa się z 3 osób (w tym prezesa, skarbnika i sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do PPK zgłoszonych pisemnie Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny
PUFP ma prawo zgłosić na piśmie kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , sekretarza i skarbnika a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
§22
Do obowiązków Zarządu PUFP należy:
a) realizowanie działalności PUFP,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem PUFP
e) reprezentowanie PPK wobec wszelkich władz i urzędów
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
h) podejmowanie uchwał w sprawach działalności bieżącej PUFP
i) ustalanie wysokości składek członkowskich
j) podejmowaniu uchwał o przystąpieniu PUFP do organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych
§23
Posiedzenia Zarządu PUFP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku gdy głosy przeciwne są równoważne , decydujący głos ma Prezes.
§24
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób (w tym przewodniczącego ), wybieranych
przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do PUFP zgłoszonych Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny PUFP ma prawo zgłosić na piśmie kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
przewodniczącego a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
§25
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność PUFP. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:
a) kontrolę działalności PUFP
b) kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej PUFP
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PUFP
d) występowanie do Zarządu PUFP z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ V
Majątek PUFP
§26
Fundusze PUFP składają się z :
a) wpływów ze składek członkowskich
b) darowizn i zapisów
c) dochodów z własnej działalności
d) dotacji.
§27
PUFP jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
PUFP prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§28
1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych związku stowarzyszeń wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu lub jednoosobowo Prezesa.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie PUFP
§29
a) Zmiana statutu PUFP może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zgodnie z pkt 2 §19.
b) Rozwiązanie PUFP może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PUFP, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PUFP.
§30
Sprawy zmiany statutu i rozwiązania PUFP musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.